zachmurzenie duże
piątek
RIO: Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych gminy Włodowice!
09 września 2022 r. | 12:59
4

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła w Urzędzie Gminy Włodowice kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Włodowice za okres od 1 stycznia 2018 r. do 23 marca 2022 r.

RIO wykazała nieprawidłowości m.in. w zakresie zamówień publicznych.

W 2019 r. przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska”, w którym zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza (jedyna złożona oferta), do złożenia dokumentów czy udzielenia wyjaśnień, a w konsekwencji udzielił zamówienia wykonawcy, który nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, czym naruszono art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Zamawiający wymagał, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy/przebudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 1,50 km. Natomiast wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza wykazał, że wykonane przez niego prace dotyczyły instalacji i urządzeń wodociągowych a nie sieci wodociągowej, tj. obiektu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przeprowadzenie postępowania należało do członków komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Włodowice z dnia 31 maja 2019 r.

‒ W 2020 r. przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Włodowice”, w którym zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w sposób nieproporcjonalny, który mógł uniemożliwić ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, czym naruszono art. 22 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2018 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający wymagał wykonania jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze, polegającej na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym: budowa wiat, hal, nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzeń, oświetleń na łączną wartość co najmniej 250.000 zł. Zamawiający nie dookreślił czy w ramach ww. zagospodarowania terenu winny zostać wykonane wszystkie wymienione elementy, tj. hale, wiaty, roboty brukarskie, ogrodzenia, oświetlenie czy też traktował to wyliczenie jako przykładowe.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wykazał doświadczenie w budowie hali, placu zabaw, małej architektury, a zamawiający uznał to za wystarczające. Opisu warunków udziału w postępowaniu dokonali członkowie komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 179/2020 Wójta Gminy Włodowice z dnia 20 maja 2020 r. Komisja ta odpowiedzialna była również za przeprowadzenie postępowania.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Włodowice dokonującymi czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w zakresie:
- przygotowania oraz przeprowadzania postępowania z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności oraz przejrzystości, stosownie do treści art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710),
- określania warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, zgodnie z art. 112 ust. 1 ww. ustawy,
- wzywania do poprawiania i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych oraz składania wyjaśnień dotyczących tych środków, stosownie do treści art. 128 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 266 ww. ustawy, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKI
4 odpowiedzi na “RIO: Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych gminy Włodowice!”

 1. Rest pisze:

  Wniosek nr 2: podjechać taczkami i wywieźć na nich całe grono urzędnicze.

 2. mieszkaniec przyszłego mIASTA pisze:

  A od czego jest komisja rewizyjna w gminie, czy nie od wykrywania nieprawidłowości w pracach urzędu, za co jej członkowie biorą pieniądze?

  20
  2
 3. Max pisze:

  Jakie konsekwencje wyciągnięto w stosunku do winnych nieprawidłowości?

  17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *