pochmurnie
18°
16°
czwartek
Radni podnieśli podatki
17 listopada 2021 r. | 11:49
0

Na wniosek Wójta Adama Szmukiera, Rada Gminy Włodowice podniosła podatki od nieruchomości. Nowe stawki wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Nowe podatki przedstawiają się następująco:
od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,85 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni 4,97 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,25 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni 3,26 zł
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,74 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,95 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,58 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,05 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,65 zł

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *