zachmurzenie małe
19°
15°
środa
Rodzinny Rajd Rowerowy we Włodowicach
09 lipca 2021 r. | 10:52
1

W sobotę 17 lipca na trasie Włodowice - Morsko zostanie zorganizowany Rodzinny Rajd Rowerowy. Zapisy przyjmowane są do środy.

Szczegóły w regulaminie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

REGULAMIN Rodzinny Rajd Rowerowy „Wszyscy na start”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Wszyscy na start ” jest Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach (ul. Żarecka 59, 42-421 Włodowice , tel. 343153040, e-mail: gok@wlodowice.pl)

2. Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach jest odpowiedzialny za:
- Rejestrację uczestników.
- Zapewnienie koordynatora i przewodnika rajdu – Aneta Wieczorek.
- Promocję rajdu.
-Ubezpieczenie uczestników rajdu od NNW
- Przygotowanie regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Wszyscy na start”.
- Przygotowanie trasy Rodzinnego Rajdu Rowerowego
- Zabezpieczenie medyczne na trasie rajdu , apteczka wyposażona w środki opatrunkowe. -
- Zapewnienie osób zabezpieczających rajd, w tym:Małgorzata Piernikarz,Małgorzata Wójcik,Karolina Łyszczarz, Bogusława Surma.

§2 CHARAKTERYSTYKA RAJDU
1. Trasa Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Wszyscy na start”: Start parking pod Urzędem Gminy we Włodowicach, przejazd przez Parkoszowice ,Pomrożyce,Skarżyce do Morska.
Powrót - Morsko ,Włodowice. Zakończenie rajdu pod Urzędem Gminy we Włodowicach.

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA W RODZINNYM RAJDZIE ROWEROWYM „Wszyscy na start”

- W rajdzie rowerowym mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli.
- Dzieci do lat 15 mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.
- Dzieci i młodzież od 15-18 lat mogą wziąć udział w rajdzie po wypełnieniu zgody rodzica (załącznik nr 1 do regulaminu).
- Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia 16.07.2021 r. do siedziby organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu) dostępnej na stronie FB Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach.
- W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełnia rodzic bądź opiekun prawny. Brak wypełnienia karty skutkuje odmową udziału w rajdzie.
- Uczestnik rajdu ma obowiązek posiadania karty rowerowej, chyba że przebywa pod opieką osoby dorosłej.
- Od uczestników rajdu wymagany jest taki stan zdrowia i kondycji fizycznej, który pozwala na uczestnictwo w rodzinnym rajdzie na trasie ok. 30 km.
- Uczestnik rajdu ma obowiązek poinformowania kierownika rajdu o schorzeniach mogących wpływać na zdrowie i życie uczestnika jak i innych uczestników oraz o zalecanych przeciwdziałaniach tym schorzeniom.
- Osoby, u których w ostatnich 14 dniach stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, duszności, inne objawy złego samopoczucia i/lub choroby nie zostaną dopuszczone do udziału w rajdzie.
- Osoby, które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, przebywającą na kwarantannie nie zostaną dopuszczone do udziału w rajdzie.
- W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem któregokolwiek z uczestników zajęć, osoby biorące udział w zajęciach, a w przypadku niepełnoletnich również ich rodzice/opiekunowie, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Włodowicach, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i/lub jego lokalnym oddziałom.
- W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych wydanych przez Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne organy administracji rządowej (zwłaszcza: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu), Organizator ma prawo do natychmiastowego całkowitego odwołania lub przełożenia rajdu na inny termin, o czym poinformuje uczestników i uczestniczki telefonicznie.
- Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie odpowiedniego obuwia, okrycia wierzchniego, okrycia przeciwdeszczowego.
- Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleca się posiadanie kasku ochronnego.
- Uczestnik oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach na rowerze.
- Uczestnik rajdu ponosi odpowiedzialność za szkody przez siebie wyrządzone.

§5 ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „Wszyscy na start”
- Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. Grupę prowadzi Koordynator i przewodnik rajdu, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. Kolumnę zamyka osoba wyznaczona przez kierownika rajdu. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie FB organizatora , oraz w jego siedzibie.
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.
4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
7. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
10. Podczas postoju nie należy tarasować jezdni. Podczas postoju uczestnicy zobowiązani są znajdować się na poboczu, parkingu, łące lub polanie.
11. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu.
12. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
13. Na trasie zabrania się:  spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,  niszczenia przyrody,  indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,  głośnego zachowywania się,  zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANZATORA
1. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu od NNW.
2. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
3. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zdjęcia oraz nagrania filmowe zawierające wizerunek uczestników wycieczki mogą być wykorzystane przez Organizatora.
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik rajdu obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Wszyscy na start”.
3. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI NA RODZINNY RAJD ROWEROWY „Wszyscy na start” 2021 (dla osób niepełnoletnich i pełnoletnich)

W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia musi wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Karta jest ważna w momencie uzupełnienia wszystkich danych oraz złożenia podpisu

DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko:
Data urodzenia / PESEL:
DANE KONTAKTOWE
Adres zamieszkania:
Numer telefonu do kontaktu:

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
(wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich)
Imię i nazwisko:
Numer telefonu do kontaktu:
Adres e-mail:
Jedna odpowiedź do “Rodzinny Rajd Rowerowy we Włodowicach”

  1. Mieszkaniec pisze:

    Super. Jest tylko jeden problem.
    Droga z Włodowic do Morska przypomina szwajcarsi ser.
    Ciekawe, czy ktoś z rowerzystów zgubi koło. Kierowca samochodu miał podobno taki przypadek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *